STRATEJİK PLAN 2015-2018

I. EĞİTİM

PROGRAM: TÜRKİYE’DE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Amaç 1: Öncelikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) ve diğer alanlarda (sanat, spor, STK vb.) profesyonel kadın çalışanların liderlik pozisyonuna yükselmesinin sağlanması

• Farklı seviyelerde liderlik geliştirme ve uygulamaya yönelik eğitim programları geliştirmesi ve düzenlenmesi.
• Alanlarında lider olan kadınların mentor olarak katkı vermelerinin sağlanması.

Amaç 2: IWF Türkiye üyelerinin mentorluk/koçluk yeteneklerinin geliştirilmesi

• Alanlarında uzman kişilerden eğitim desteği alınması.

Amaç 3: IWF Uluslararası Kadın Liderliği Programlarına Türkiye’den kadın lider adaylarının kabul edilmesinin sağlanması

• Potansiyel Türk kadın adaylarını belirlemek üzere komisyon kurulması.
• Potansiyel Türk kadın adayları için hazırlık programları geliştirilmesi.

Amaç 4: Eğitim programları için kaynak ve destek bulunması

• Finansal kaynak, işgücü, mekan vb. desteklerin sağlanmasına yönelik olarak ilgili paydaşlarla toplantı ve tanıtım faaliyetleri düzenlenmesi.

 

II. TOPLUMSAL HİZMET

PROGRAM: TÜRKİYE’DE KADIN LİDERLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ ve GÜÇLENDİRİLMESİNE ÖNCÜLÜK ETMEK

Amaç 1: Küresel IWF ağlarının potansiyellerini kullanarak Türkiye’de kadın liderliğinin alanının gelişmesine öncülük etmek

• Küresel IWF toplantı ve konferanslarında tartışılan yeni ve yenilikçi fikir ve akımların Türkiye’ye yansıtılmasının sağlanması.

Amaç 2: Toplumsal hizmet kapsamında tespit ve araştırma faaliyetleri yapılması

• Üniversite ve ilgili diğer paydaşlarla ortak araştırmalar yapılması ve paylaşılması (tez çalışması, rapor vb.).
• İlgili kurumlarla işbirliği geliştirilmesi (devlet, özel, STK vb.).

Amaç 3: Kadın Liderliği alanında sorun ve çözümlerin paylaşılması yoluyla farkındalık yaratma ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması

• Yapılan tespit ve araştırmaların paydaşlarla ve kamuoyu ile medya ortamlarında paylaşılması.

Amaç 4: Sürdürülebilirlik ve toplumsal fayda yaratma alanlarında etkin olan kadınların sosyal lider olarak görünürlüğünün artırılması ve bu yolla çalışmalarının özendirilmesi

 

III. KURUMSAL GELİŞİM

PROGRAM: IWF TÜRKİYE’NİN TANINIRLIĞININ SAĞLANMASI

Amaç 1: Tanıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi

• IWF Türkiye’de yürütülen çalışmaların ve faaliyetlerin toplumla etkin paylaşımının sağlanması.
• Kurumsal bilgi ortamlarının oluşturulması (web sitesi, tanıtım materyali, iletişim listeleri oluşturulması) ve sürekli iyileştirilmesi.

Amaç 2: IWF Türkiye’nin örgütlenmesinin geliştirilmesi
• Paydaş kurumlarla iletişim ve proje geliştirme ortamlarının yaratılması.

Amaç 3: Deneyimlerin paylaşılması

• Benzer alanlarda faaliyet gösteren STK’larla iletişim ağlarının kurularak projelerin geliştirilmesine öncülük edilmesi ve destek olunması.
• Farklı alanlardaki başarı hikayeleri ve deneyimlerin paylaşılacağı tanışma ve sohbet toplantıları düzenlenmesi.